Εκτύπωση του άρθρου
 
ΠΑΤΡΙΤΣΙΑ ΝΙΚΟΛΟΒΑ
Μτφ.  Ζντράβκα Μιχάιλοβα
 
 
 
 
Πολεμιστής και σκυλί
(Από η συλλογή "Εισβολή Λέξεων")
 
μπροστά από το μνημείο 
του Αγνώστου Στρατιώτη
 
περνάει αργά ένα σκυλί
δεν το νοιάζει να τιμήσει τον πολεμιστή
 
η σκιά του σχηματίζει σταυρό
με τον τρούλλο του Νιέφσκι
 
το σκυλί είναι γέρικο 
και σιωπά 
 
δεν εντυπωσιάζεται 
από τα δάφνινα στεφάνια
 
ούτε η αιώνια φλόγα 
είναι αρκετά αιώνια 
 
η μόνη αφορμή
για να κουνήσει χαρούμενα την ουρά του 
 
είναι ο ζητιάνος που κάθεται 
στον τάφο του Βάζοβ1 
 
κάθε ηρωϊκή χειρονομία 
είναι  ολοφάνερα περιττή 
 
στο εργόχειρο
της Ιστορίας 
 
_________________________
1Ιβάν Βάζοβ (1850-1921)- εθνικός ποιητής της Βουλγαρίας που θεωρείται ο "πατριάρχης" της βουλαγαρικής λογοτεχνίας. 
 
 
ПАТРИЦИЯ НИКОЛОВА 
 
ВОИН И КУЧЕ
(Из стихосбирката «Нашествие от думи»)
 
пред паметника 
на незнайния воин
 
бавно преминава куче
и нехае за воинската чест
 
сянката му прави кръст
със купола на Невски
 
кучето е старо 
и мълчи
 
не го впечатляват  
венците от цветя
 
нито вечният огън
е достатъчно вечен 
 
единственият повод
да замаха радостно с опашка
 
е просякът приседнал 
на Вазовия гроб
 
всеки героичен жест
е безпаметно излишен
 
в ръкоделието
на Историята
 
 
PATRICIA NIKOLOVA
(From the book of verse Invasion of Words)
 
WARRIOR AND DOG
 
in front of the monument 
of the Unknown Warrior
 
slowly passes a dog
who doesn’t give a fig 
for warrior’s honor
 
its shadow forms a cross
with Nevsky’s dome 
 
the dog is old  
and keeps silent
 
it is not impressed  
by the floral wreaths
 
nor is the eternal flame
sufficiently eternal 
 
the only pretext
for joyful tail-wagging
 
is the beggar sitting
on top of Vazov’s1  grave 
 
every heroic gesture 
is blatantly redundant
 
in the handiwork
of History

______________
1 Ivan Vazov (1850-1921) – the national poet of Bulgaria, so called “patriarch” of Bulgarian literature.
 
Translated from Bulgarian by Z. Mihaylova
 
 
 

Ημ/νία δημοσίευσης: 29 Νοεμβρίου 2018